Overgewicht is een groeiend probleem. Niet alleen voor de dikkerd zelf, ook op het werk. Maar het is ook een gevoelig onderwerp. Hoe ermee om te gaan?

Overgewicht is óók een maatschappelijk probleem. En zoals alle maatschappelijke problemen vindt obesitas zijn weg naar de werkvloer. Vetzucht ligt onder een toenemend aantal verzuimgevallen. Dat het zal verder toenemen. In 2012 kampte al 48,3 procent van alle Nederlanders met overgewicht. Het aantal gevallen waarin ernstig overgewicht (‘morbide obesitas’) leidt tot permanente functieongeschiktheid is sterk groeiend. Een probleem van de werkgever dus.

Maar we weten allemaal hoe pijnlijk en gevoelig het onderwerp kan zijn. Praten over overgewicht lijkt al snel een frontale aanval op de levensstijl en private keuzes van een medewerker. Toch kunnen werkgevers wel iets om hun risico – de kosten voor het vermijdbaar ziekteverzuim liggen tocht echt bij hen – in de strijd tegen overgewicht. De jurisprudentie wijst steeds sterker in één richting.

Focus op functioneren

Uit verschillende uitspraken rondom sportblessures en overgewicht in de transportsector, hotellerie, scheepvaart en kinderopvang blijkt dat werknemers ontslagen kunnen worden omdat hun leefstijl het functioneren onmogelijk of gevaarlijk maakt. Het kan maar het is het sluitstuk van een traject. Er moet worden gewaarschuwd en daarbij moeten de plichten van de werknemer en de mogelijke  juridische gevolgen zijn benoemd. Ook een beroep op de bedrijfseconomische consequenties en risico’s voor de werkgever wordt door de rechter gewaardeerd.

Stimuleren

Als werkgever staat u sterker als u actief beleid voert rond de gezondheid en inzetbaarheid van uw personeel. Stimuleer sporten en zorg voor een gevarieerd en gezond voedselaanbod in de kantine. Daarnaast kan een bedrijfsbrede discussie over levensstijl een belangrijke incentive zijn voor mensen om gezondere keuzes te maken. Stel na zo’n discussie schriftelijk vast wat er verwacht van medewerkers en vooral van hun levensstijl. Een stok achter de deur om deze soms best ongemakkelijke discussie te voeren is dat de werkgever individuele werknemers kan dwingen hun levensstijl aan te passen als er gevolgen zijn  voor de veiligheid van collega’s of klanten. En het belang voor het bedrijf. Er kan in sommige gevallen een loondoorbetalingsplicht bestaan die kan oplopen tot 12 (!) jaar.
Laat de uitkomsten van dat gezamenlijk handvest wel even juridisch toetsen. Leidend zal het arrest van de Hoge Raad uit 2007 zijn. Daarin werd bepaald dat het belang van de werkgever groter is dan het recht van de werknemer op eerbiediging van zijn privacy en persoonlijke levenssfeer.

Concreet

Maar wat nu als er inderdaad een medewerker is die zo dik is dat het het dagelijks functioneren hindert? Uitgangspunt is het functioneren. Dat is uw belang. Dat is uw anker in het gesprek dat u zult moeten voeren. Immers u betaalt iemand voor bepaalde werkzaamheden. Geef een medewerker de mogelijkheid een eigen plan van aanpak te maken. Zorg dat dit concreet is en dat er ook een tijdslijn in is opgenomen. Dat maakt hem verantwoordelijk. Meestal is dat genoeg. Pas als dat niet werkt is er ruimte voor een gezamenlijke en afgedwongen traject.

Gevolgen

Uw instappunt is nog steeds dat u mag verwachten dat iemand zijn best doet zijn kant van het arbeidscontract na te komen. Concretiseer de eigen rol en de steun, maar maak ook inzichtelijk wat de gevolgen zijn van het disfunctioneren door overgewicht. Toets de voortgang in periodieke gesprekken en leg die vast. Dat kan nodig zijn als het toch tot een ontslagprocedure komt. Maar het is ook een manier om te leren van de opgedane ervaringen.

 

Bron: People business